NRB Rafting Opleiding Centrum

Erkenning "NRB Rafting Opleiding Centrum"
De Nederlandse Raft Bond (NRB) leidt zelf geen Raft Guides op. Opleidingen worden verzorgd door erkende opleidingscentra die, op basis van richtlijnen van de bond, opleidingen mogen verzorgen die leiden tot IRF certificering.

Zowel raftbedrijven, als onderwijsinstellingen kunnen door de bond erkend worden. De richtlijnen voor erkenning zijn hieronder beschreven.

De NRB maakt onderscheid tussen professionele raftbedrijven en onderwijsinstellingen voor wat betreft de richtlijnen voor erkenning.
Onderwijsinstellingen zijn namelijk primair gericht op het verzorgen van onderwijs en opleidingen, waarbij de kwaliteit gecontroleerd wordt door het ministerie.
Raftbedrijven zijn primair gericht op het aanbieden en verzorgen van programma's voor klanten en niet primair op het verzorgen van onderwijs. Raftbedrijven beschikking echter wel over gediplomeerde raft instructeurs, die met een behoorlijke ervaring in het werkveld, nog steeds in dat werkveld werkzaam zijn.
Daarmee is aangegeven dat zowel raftbedrijven als onderwijsinstellingen over een duidelijke expertise beschikken, die gekoppeld is aan het bedrijf of de instelling.  Aangezien de NRB graag ziet dat de aanwezige expertise ook gericht ingezet wordt, is het voor de NRB van groot belang dat er kwalitatieve opleidingen verzorgd worden. De richtlijnen zijn dan ook zo opgesteld dat het achterliggende doel gerealiseerd kan worden; "een hoge kwalitatieve standaard voor het aanbod en de uitvoering van IRF opleidingen".

Richtlijnen voor raftbedrijven

Een raftbedrijf kan de opleiding inhoudelijk laten uitvoeren door bijvoorbeeld een ander erkend raftbedrijf (met NRB erkenning), of door een onderwijsinstelling met NRB erkenning. In dat geval zal het raftbedrijf geen erkenning nodig hebben voor een IRF certificering, omdat deze loopt via de partner waar de opleiding aan uitbesteed wordt. Tevens zijn vormen van samenwerking mogelijk, waardoor de vereiste expertise geboden kan worden.
Erkende NRB / IRF raftbedrijven zijn gespecialiseerd in het aanbieden van dergelijke trajecten op maat voor zowel onderwijsinstellingen als raftbedrijven.
Zie hiervoor NRB & IRF website.

Richtlijnen voor onderwijsinstellingen

Een onderwijsinstelling kan de opleiding inhoudelijk laten uitvoeren door bijvoorbeeld een erkend raftbedrijf (met NRB erkenning). In dat geval zal de onderwijsinstelling geen erkenning nodig hebben voor een IRF certificering, omdat deze loopt via het desbetreffende raftbedrijf. Tevens zijn vormen van samenwerking mogelijk, waardoor de vereiste expertise geboden kan worden.

Begeleiding van Raft Guides in opleiding
Het guiden van (onervaren) raftgroepen dient te worden gedaan door gekwalificeerde IRF Raft Guides.
Een Raft Guide in opleiding mag zelfstandig een groep op een rivier begeleiden, mits dit onder toezicht staat van een gekwalificeerde IRF Raft Guide. Deze gekwalificeerde IRF Raft Guide is altijd eindverantwoordelijke.

Het geven van trainingen aan (onervaren) deelnemers, als onderdeel van een raftingcursus of raftingopleiding dient enkel te worden gedaan door, of onder toezicht van, gekwalificeerde IRF Raft Guides.
Een Raft Guide in opleiding mag zelfstandig een training geven mits dit onder toezicht staat van een gekwalificeerde IRF Raft Guide. Deze gekwalificeerde IRF Raft Guide moet gedurende de gehele opleiding of cursus aanwezig zijn en is altijd eindverantwoordelijke.

NRB en IRF logo
Een “NRB Rafting Opleiding Centrum” mag na de officiële erkenning door de NRB gebruik maken van het logo van de NRB en/of de IRF ten behoeve van de promotie van zijn of haar raftingopleidingen en raftingcursussen. Het ontwerp dient wel voorafgaande aan het gebruik of publicatie hiervan ter goedkeuring worden doorgestuurd naar de NRB.
Deze goedkeuring is ook van toepassing op zelf uit te geven certificaten waarbij men gebruik maakt van het NRB en/of IRF logo.

Publicatie op de NRB website
Een erkend "NRB Rafting Opleiding Centrum" mag zijn/haar opleidingen laten publiceren op de website van de NRB.
Elk half jaar zal de NRB de nieuwe en verlengde erkenningen van de verschillende opleidingen bekend maken via de NRB-website.

Ongevallenregistratie
Het bijhouden van een ongevallenregistratie is een belangrijk onderdeel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van een opleiding en/of cursus en zorgt ervoor dat, bij een eventuele aansprakelijkheid, alle informatie gedocumenteerd is.
Het is verplicht om een ongevallenregistratie bij te houden voor alle ongevallen en voor alle gebeurtenissen die op een ongeval hadden kunnen uitdraaien.
Deze ongevallenregistratie dient schriftelijk te gebeuren en dient geëvalueerd te worden met de betrokken personen en met alle werknemers/stagiaires zodat men schade en/of letsel de volgende keer mogelijk kan voorkomen.
Een ongevallenregistratie-formulier kan worden aangevraagd bij de NRB.
Indien gewenst kan de NRB / IRF, aan de hand van de ongevallenregistratie, adviseren over technieken en/of het gebruik van materialen om de professionele benadering van het erkende “NRB Rafting Opleiding Centrum” te waarborgen.

Examinering
Indien een erkend “NRB Rafting Opleiding Centrum” aan het einde van een eigen raftingopleiding Raftexamens wilt afnemen dan moeten deze examens altijd afgenomen worden door 1 IRF Raft Instructor (RI) / Assessor.
De NRB geeft wel als advies om gebruik te maken van 2 IRF instructors, dit vanwege transparantie en mogelijke bezwaren die kunnen komen bij het niet-slagen van de student.
Ieder erkend "NRB Rafting Opleiding Centrum" mag zelf Trainee Guides certificeren zonder een examen moment.
Ieder te plannen Rafting Examen dient definitief minimaal drie weken voorafgaande aan het examen aangemeld te worden bij de NRB.

Intrekken van de erkenning
Indien een erkend “NRB Rafting Opleiding Centrum” niet meer voldoet aan de door de NRB opgestelde criteria of indien men de raftingsport in zijn algemeenheid in diskrediet brengt dan behoudt de NRB / IRF zich het recht voor om de erkenning in te trekken. Men mag na deze intrekking geen logo’s etc. meer gebruiken voor promotionele doeleinden. Bordjes / logo’s etc. moeten verwijderd worden.
Deze intrekking van de erkenning zal per aangetekende brief medegedeeld worden. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats van betaalde contributiebijdrage(en).

 


Partners

Partners NRB Sportverzekeringspolis TEVA Kanocentrum Arjan Bloem Dutch Water Dreams Aqua Design Rescue3 Benelux SplitTime Sport Electronica International Rafting Federation